1. Chính sách chất lượng:

  • Công ty chúng tôi hoạt động dựa trên hệ thống quản lý chất lượng toàn diện nhằm tối đa lợi ích của khách hàng và hướng tới phát triển bền vững của công ty.
  • Chính sách chất lượng của Công ty được thông qua và cam kết bởi Ban Giám đốc, đồng thời được phổ biến và thấu hiểu bởi tất cả nhân viên trong công ty, đảm bảo việc áp dụng và duy trì hệ thống.
  • Hệ thống quản lý chất lượng của công ty không ngừng được cập nhật và cải tiến nhằm phù hợp với yêu cầu của từng dự án, mang kết quả tối ưu cho khách hàng.
  • Chúng tôi tuyên bố chính sách chất lượng này như một lời cam kết, với tất cả các khách hàng, cùng các Nhà Thầu phụ và Nhà Cung cấp chiến lược hiện nay của công ty, sẽ xây dựng nên những công trình có chất lượng tốt nhất.

                                                                                 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG

                                                                                       NGÔI NHÀ MAY MẮN

                                                                                              Giám đốc công ty

 

 

                                                                                                    LÊ BIÊN